Adatkezelési tájékoztató

Dokumentumok

Tartalomjegyzék

1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?
2. ADATKEZELŐ ADATAI
3. MILYEN ADATKEZELÉSEKET VÉGZEK TEVÉKENYSÉGEM KERETÉBEN?
4. MILYEN JOGAI VANNAK A FELHASZNÁLÓKNAK?
5. ÉRTESÍTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG
6. SZEMÉLYES ADATOK LEHETSÉGES CÍMZETTJEI
7. SÜTIK (COOKIES)
8. GOOGLE ANALYTICS
9. BARION PIXEL
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Mi a tájékoztató célja?

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy a vendeglatosmunkak.hu-n (a továbbiakban: Weboldal) található szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában. A Felhasználók álláskeresőként, vagy munkáltatóként regisztrálhatják magukat a Weboldalon. Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a. Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

Név VLM Hungary Kft.
Weboldal vendeglatosmunkak.hu
Cégjegyzék szám 0109389638
E-mail info@vendeglatosmunkak.hu
Telefonszám +36 1 455 1137

3. Milyen adatkezeléseket végzek tevékenységem keretében?

3.1. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez kapcsolódó aktuális információkkal lássuk el a Felhasználókat, lehetőség van hírlevél feliratkozásra weboldalon keresztül. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név ennek megadásával levelünkben be tudjuk azonosítani a Felhasználót
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket az aktualitásokról

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a kiküldött levélben található "Leiratkozás" gombra való kattintással bármikor visszavonhatja.

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.2. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

Az ügyleti megbízások teljesítését követően - figyelemmel a Sztv-re) - számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Természetes személy Felhasználóink nevét és lakcímét, vállalkozás esetében székhelyét és adószámát, az ügyleti megbízás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása céljából kezeljük.

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése.

3.2.4. A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

3.2.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

3.3. Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelések

Weboldalunkon keresztül lehetőség van önéletrajzok feltöltésére. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név Álláshirdetésre jelentkező azonosítása
önéletrajz (opcionális) Álláshirdetésre jelentkező megismerése
e-mail cím Álláshirdetésre jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a betöltetlen állások részleteiről

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az álláshirdetésre jelentkező hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

Felhasználó kérésére történő törlés, vagy felhasználói profil törlése esetén önéletrajzok törlésre kerülnek a Weboldal felületéről. A pontosság elvére figyelemmel ajánlott legalább évente frissíteni a feltöltött önéletrajzokat.

3.3.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában, automatikusan.

4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Minden adatot tud magáról törölni a felhasználó a fiókjába belépve. Felhasználónk kérésére töröljük mi is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükség, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. Email címünkre írjon egy levelet ezzel kapcsolatban az info@vendeglatosmunkak.hu email címre.

4.4. Elfeledéshez való jog

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről - ha igényli - igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap - tiltakozás esetén 15 nap - alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait Felhasználókkal.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot - panasz megtétele céljából - velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - ha a Felhasználó másként nem kéri - elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén - a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel - további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

Felhasználónk kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Felhasználónket ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha Felhasználónk kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Személyes adatok lehetséges címzettjei

6.1. Weboldalunk működésével összefüggésben

Név: Webconic Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14

6.2. Önéletrajzok feltöltésével összefüggésben

Felhasználóink által feltöltött önéletrajzban szereplő személyes adatokhoz a többi Felhasználó, így a munkáltatóként regisztrált Felhasználók is hozzáférhetnek.

6.3. Közösségi média felületekkel és más weboldalakkal összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Linkedin); így ha például a Felhasználó "kedveli" az oldalunkat Facebookon, vagy azon keresztül regisztrál Weboldalunkra megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk. A Weboldalunkról történő más honlapokra való látogatás során, az adott honlap adatkezelés gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

6.4. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

Számlakiállítás során adatfeldolgozó segítségét vesszük igénybe, melynek adatai az alábbiak:

Név: Számlázz.hu

Weboldal, elérhetőségek: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

6.5. A weboldal fizetési szolgáltatásaival összefüggésben

A weboldalon bizonyos szolgáltatások kreditek ellenében vehetők igénybe; a kreditek megvásárlásához kapcsolódó fizetési rendszert a jelen pontban szereplő szolgáltató üzemelteti, így tevékenysége során megismerheti és kezelheti a Felhasználók által megadott bankszámla-adatokat (lásd: ÁSZF 3.2. pontja).

A szolgáltató adatai az alábbiak:

Név: Barion Payment Zrt.

Weboldal, elérhetőségek: https://www.barion.com/hu/kapcsolat/

7. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1.Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap "emlékezni" tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

7.2. Mire használjuk a sütiket?

A Weboldal látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítjük a látogatói adatokat (dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe). Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldal-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8

Safari 9: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Safari 8: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Safari 6/7: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

8. Google Analytics

8.1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

8.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

8.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

8.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9. Barion Pixel

9.1. A Barion mint a fizetési szolgáltató jogos érdekkel rendelkezik az adatgyűjtésre annak érdekében, hogy a kártyacsalásokat megelőzze. Emiatt legalább az Alap (Base) Barion Pixel implementációja szükséges ahhoz, hogy használhassuk a Barion Smart Gatewayt.

9.2 Az Alap (Base) Barion Pixel a Barion Pixel egy részleges implementációja, ami két célt szolgál. Egyrészt ez kapcsolja az oldalba a teljes Barion Pixel működéséhez szükséges kódot. Ez azt jelenti, hogy az Alap (Base) Barion Pixel helyes működése minden implementációban szükséges a Barion felé történő adatküldéshez. Az Alap (Base) Barion Pixel csak 'init' eventeket küld, ami annyi adattartalommal bír, hogy egy felhasználó megtekintett egy adott oldalt, de nem kap a Barion részleteket sem az oldal tartalmáról, sem a vásárló tevékenységéről az oldalon belül. Ugyanakkor az Alap (Base) Barion Pixel elengedhetetlen előfeltétele a Barion Smart Gateway használatának.

9.3 A Barion Pixel cookie-t helyezhet el az eszközre mely a felhasználó által törölhető vagy blokkolható, a 7.3-as pontban leírtak szerint.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

10.2. Adatbiztonság

Kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

10.3. Nyilvántartási kötelezettség

Felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

10.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk kötelesek eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

10.5. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2022.03.11.

VLM Hungary Kft.

Adatkezelő

Vendéglátos munkák az egész országban

Vendéglátós munkák 2024. ©
barion card strip intl  small
ver: x582yg